Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını, nasıl işleneceğine dair araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından, yönetilmesinden, korunmasından ve denetlenmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler veri sorumlusudur. Kanun kimlerin veri sorumlusu olacağına ilişkin herhangi bir ayrıma gitmemiştir. Gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, sendikalar, vakıflar veya özel tüzel kişiler (şirketler gibi) veri sorumlusu olabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken husus, veri sorumlusunun ayrı bir tüzel kişiliğinin olmasıdır. Veri sorumlusu olanlar KVKK’da yer alan ilke ve hükümlere uygun davranmak ve belirtilen yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır. Hukuka aykırı işlenen bir kişisel veriden dolayı kişiler mağduriyet yaşar ise onu tazmin etmekle de mükelleftirler.

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin toplanma ve yöntemini, toplanacak kişisel verinin türlerini, hangi amaçla kişisel veri toplanacağını, bunların herhangi bir 3. Kişi ile paylaşılıp paylaşılmayacağını, paylaşılması durumunda kimlerle paylaşılacağını ve ne kadar süre ile kişisel verileri saklayabileceğini belirlemekte yetkilidir. Veri sorumlusu Kanunda belirtilen usul ve esaslara ve ilkelere göre kişisel verilerin işlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında aydınlatma yükümlülüğü, verilerin korunmasına ilişkin teknik ve idari tedbirleri almak, kişisel verilerin silinmesini takip etmek, gizlilik çerçevesinde bu kişisel verileri saklaması, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uymak, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirimde bulunmak, ilgili kişinin haklarına riayet etmek gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

Veri işleyen ise veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler şeklinde tanımlanmıştır. Veri işleyen veri işleme faaliyetinin teknik kısmını yapandır. Ayrıca veri sorumlularının yanında veri işleyenlerde veri güvenliğinin sağlanması konusunda müştereken sorumludur. Bu sebeple veri sorumlusunun, veri işleyenin yaptığı çalışmaları denetlemesi yararına olacaktır.