KVKK Kapsamında Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel veriyi; kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamış ve kişisel verileri genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere ikiye ayırmıştır.

 Özel nitelikli kişisel verileri Kanun açıkça sayma yolu ile belirlemiştir. Buna göre; kişilerin kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Bunların dışında başka veriler özel nitelikli kişisel veri grubuna dahil edilemez; çünkü kanun koyucu bunları net bir şekilde sıralayarak belirlemiştir.

 Özel nitelikli verilerin hassas olması ve kişilerin bu bilgilerinin öğrenilmesi halinde ayrımcılığa uğrama riskinin yüksek olmasından dolayı özel olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.