Her Veri Sorumlusu VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirmek Zorunda Mıdır?

Kanun’un ilgili hükmünü incelediğimizde;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilançosu  25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi tüm veri sorumluları.
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve/veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ancak ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları,

VERBİS’ e kayıt ve bildirim yapmak zorundadır.